Finančna pomoč pri prireji govejega mesa

Nazaj

Splošno

20. oktober. 2020

FINANČNA POMOČ V PRIREJI GOVEJEGA MESA

 

PRAVNA PODLAGA:

10., 12. in 23. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18)

Odlok o finančni pomoči v prireji govejega mesa (Uradni list RS, št. 143/2020, v nadaljevanju: odlok)

 

KAJ: Finančna pomoč v prireji govejega mesa zaradi poslabšanja ekonomskih razmer v sektorju govedoreje v letu 2020.

 

KDO JE UPRAVIČEN: Vlagatelj je nosilec KMG, ki redi govedo in ga je dal v zakol, odpremo ali izvoz (v nadaljevanju: zakol) v obdobju od 1. junija 2020 do 30. septembra 2020.

 

POGOJI: Upravičenec do finančnega nadomestila je vlagatelj, ki:

 • je do 10.7.2020 oddal zbirno vlogo za leto 2020 v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov skupne kmetijske politike za leto 2020;
 • je v obdobju od 1. junija do 30. septembra 2020 dal v zakol, govedo, starejše od enega leta, ki ga je pred tem imel v reji vsaj šest mesecev (v nadaljevanju: govedo). V obdobje reje se štejejo tudi začasni odhodi na planino, pašnik, sejem ali razstavo;
 • je za govedo priglasil vse odhode goveda iz kmetijskega gospodarstva v Centralni register govedi do 15. oktobra 2020, prihodi v zbirne centre ali klavnice pa potrjeni;
 • na dan oddaje zahtevka vlagatelj NI v stečaju in nima neporavnanih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 EUR;
 • mora imeti 5. novembra 2020 najmanj 70% števila govedi od števila govedi na dan  31. maj 2020. Govedo, ki je na presečne datume na začasnem odhodu na planini, pašniku, sejmu ali razstavi se upošteva kot število goved na kmetijskem gospodarstvu.

 

OBDOBJE: Finančno nadomestilo se dodeli za obdobje zakola od 01. 06. 2020 do 30. 09. 2020.

 

VIŠINA FINANČNEGA NADOMESTILA

Finančna pomoč se dodeli na podlagi števila goveda, ki ga je upravičenec oddal v zakol v obdobju od 1. junija do 30. septembra 2020. Višina finančne pomoči za posamezno govedo znaša 100 eurov.

 


POSTOPEK: Izpolnjen in podpisan obrazec »Zahtevek za dodelitev finančne pomoči v prireji govejega mesa«  mora vlagatelj skupaj s podpisano »izjava vlagatelja« in izpolnjeno ter podpisano »Izjavo vlagatelja glede enotnega podjetja« poslati po pošti na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »finančna pomoč v prireji govejega mesa« do 2. novembra 2020.

Zahtevek in obe izjavi (izjava vlagatelja in izjava vlagatelja glede enotnega podjetja) izpolnijo vsi vlagatelji.

O zahtevku odloči Agencija z odločbo, najkasneje do 1. decembra 2020

 


NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV

 

Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz Odloka, mora izpolniti in podpisati:

 1. ZAHTEVEK ZA DODELITEV FINANČNE POMOČI V PRIREJI GOVEJEGA MESA:

Vlagatelj izpolni vsa prazna polja od točke 1.1 do točke 1.6.

 • Ime in priimek oz. naziv vlagatelja,
 • matična številka ali EMŠO,
 • davčna številka,
 • KMG MID,
 • naslov (ulica ali naselje),
 • poštna št. in pošta,
 • telefonsko številko in epošto kontaktne osebe.

Na koncu napiše datum izpolnjevanja obrazca in zahtevek podpiše.

 

 1. IZJAVE VLAGATELJA

Vlagatelj izjavo prebere in na koncu izjavo napiše datum in izjavo podpiše.

 

 1. IZJAVA  GLEDE ENOTNEGA PODJETJA

Izjavo izpolnijo vsi vlagatelji!

 • V primeru da podpisani vlagatelj izjavlja in obkroži, da kmetijsko gospodarstvo NI enotno podjetje, izpolni KMG MID številko, vpiše ime in priimek vlagatelja ter izjavo podpiše.
 • V primeru da podpisani vlagatelj izjavlja in obkroži da kmetijsko gospodarstvo JE enotno podjetje, izpolni KMG MID številko in v nadaljevanju izpolni tabelo s podatki o nazivu pravne/fizične osebe, naslovu, matični/davčni številki in KMG MID.

Vpiše ime in priimek vlagatelja ter izjavo podpiše.

 

VSE TRI izpolnjene, datirane in podpisane OBRAZCE mora vlagatelj poslati po pošti na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »finančna pomoč v prireji govejega mesa« do 2. novembra 2020.

 

Izplačilo sredstev ni možno, če upravičenec na svoje ime nima odprtega transakcijskega računa v Republiki Sloveniji ali računa odprtega v drugi državi članici. V kolikor upravičenec ne odpre transakcijskega računa na svoje ime, Agencija v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu, vlogo zavrže. Podatke o številki transakcijskega računa lahko upravičenec sporoči preko spletne aplikacije E-kmetija (povezava »Sporočanje TRR in davčnega statusa). Za dostop do aplikacije je potrebno digitalno potrdilo.

 

Zahtevek  za dodelitev finančne pomoči v prireji govejega mesa

1. Podatki o vlagatelju

1.1

Ime in priimek oz. naziv vlagatelja:

 

1.2

Matična številka ali EMŠO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Davčna številka:

 

1.3

KMG MID:

 

1.4

Naslov (ulica ali naselje):

 

1.5

Poštna št. in pošta

 

 

 

 

 

 

1.6

Kontaktna oseba:

Telefon.

E-pošta:

1.7

Uveljavljam finančno pomoč za govedo, dano v zakol, odpremo ali izvoz  v obdobju med 1. junijem 2020 in 30. septembrom 2020, na podlagi podatkov  pridobljenih iz CRG

 

 

 

 Datum:                                                                                                  Podpis vlagatelja:

________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izjave vlagatelja

 

 

Spodaj podpisani izjavljam, da:

 

     

 1. sem seznanjen s pogoji in obveznostmi odloka, ki ureja finančno pomoč v prireji govejega mesa  (v nadaljnjem besedilu: odlok);
 2. so vsi podatki, ki sem jih navedel v zahtevku resnični točni in popolni, ter da za svoje izjave prevzemam vso kazensko in materialno odgovornost;
 3. za isti namen, ki ga navajam v zahtevku za pridobitev sredstev po tem odloku, še nisem prejel javnih sredstev Republike Slovenije ali sredstev Evropske unije;
 4. soglašam s pridobitvijo podatkov, ki so potrebni za odločanje o zahtevku iz uradnih evidenc;
 5. sem seznanjen, da se finančna pomoč v prireji govejega mesa dodeli kot pomoč de minimis v primarni kmetijski proizvodnji, pri čemer skupna pomoč de minimis v primarni kmetijski proizvodnji, odobrena istemu upravičencu, ne sme presegati zgornjih mej iz 3. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51I z dne 22. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU);
 6. sem seznanjen, da bo Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) pred izplačilom sredstev preverila izplačila, ki so mi bila kot vlagatelju dodeljena kot pomoč de minimis v primarni kmetijski proizvodnji in v primeru prekoračitvah ustrezno znižala izplačilo sredstev v okviru tega zahtevka;
 7. sem seznanjen, da bo agencija, če smo enotno podjetje, predhodno preverila, ali dodeljena pomoč de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega zgornjih mej iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU;
 8. bom z ločevanjem računov in dejavnosti ali na drug ustrezen način zagotovil ločenost primarne kmetijske proizvodnje od drugih gospodarskih dejavnosti, s katerimi se morebiti še ukvarjam.

 

 

 

 

  Datum:                                                                                                  Podpis vlagatelja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izjava  glede enotnega podjetja (IZPOLNIJO VSI VLAGATELJI):

 

IZJAVA glede enotnega podjetja

 

Podpisani __________________________________________ izjavljam, da kmetijsko gospodarstvo

                    (ime in priimek oziroma naziv nosilca kmetijskega gospodarstva)

 

_________________                         JE/NI enotno podjetje

     (številka KMG MID)                      (ustrezno obkrožite)

 

v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU.*

 

Če ste obkrožili JE in da je KMG MID enotno podjetje, obvezno izpolnite spodnjo preglednico.

Naziv pravne/fizične osebe

Naslov

Matična številka/Davčna številka

KMG MID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izjavljam, da so vsi podatki in navedbe v 1., 2. in 3. točki tega zahtevka  resnični, za kar prevzemam materialno in kazensko odgovornost.

 

 

VLAGATELJ: ________________________________

           (ime in priimek)                                                                                 

Podpis vlagatelja

 

* Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU pomeni vsa podjetja, ki so med seboj v najmanj enem od teh razmerij:

 • podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
 • podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
 • podjetje ima pravico izvajati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene s tem podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
 • podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do četrte alineje prejšnjega odstavka, prek enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

 

Želite biti obveščeni o aktualnih novicah? Prijavite se na e-novice.

 

Prijavi se

 

Od e-novic se lahko kadarkoli odjavite. Podrobnejša določila glede varstva osebnih podatkov ter pravic in obveznosti v tej zvezi so opredeljena v Politiki varstva osebnih podatkov, ki je dostopna na https://www.kmetijski-zavod.si/politika-varstva-osebnih-podatkov.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.