Opis področja

Kmetijsko svetovanje za potrebe kmetijskih gospodarstev poteka na dveh nivojih: osnovno terensko in specialistično svetovanje. Območje osnovnega terenskega svetovanja, obsega območje treh upravnih enot Maribor, Pesnica in Ruše in zajema po zadnjih statističnih podatkih 3600 kmetij, medtem ko je aktivnih kmetij, s katerimi delamo 2350. Zahtevke za neposredna plačila vlaga 2350 KMG, zahtevke za OMD vlaga 1509 KMG, skupno pa je v posamezne kmetijsko okoljske ukrepe vključenih 246 KMG. Območje delovanja terenskih svetovalcev je razdeljeno po konfiguraciji terena in je zelo raznoliko. Kmetije na ravninskem delu, kjer je pridelava bolj intenzivna, so bolj strnjene. To je območje Dravskega polja, ki obsega 740 km2, ima 182.563 prebivalcev in pokriva 18.991 ha kmetijskih zemljišč v uporabi. Intenzivna pridelava poljščin, zelenjadnic in krme na njivah je na 9.000 ha.

Na območju z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo je 1.584 kmetij, ki obdelujejo 10.485 ha kmetijskih zemljiščih, od tega je 9.252 ha trajnega travinja. To je območje Pohorja, Kozjaka in Slovenskih goric, kjer so pogoji za sonaravno in ekološko kmetovanje. Dohodek iz kmetijstva se dopolnjuje z gozdarstvom, predelavo lesa in s turistično dopolnilno dejavnostjo. Na tem območju je registriranih 79 turističnih kmetij in 217 drugih dopolnilnih dejavnosti.

Kmetijska gospodarstva na območju delovanja KGZS Zavoda Maribor so v povprečju velika 7,93 ha in so nekoliko večja kot je slovensko povprečje, ki znaša 6,7 ha. Živinorejska panoga je močna predvsem na okoljsko najbolj občutljivem območju Dravskega polja, Pesniške doline, manj pa v Slovenskih goricah.

Stanje v kmetijstvu, podatki zadnjega strukturnega raziskovanja kmetijstva kažejo, da se nadaljuje trend zmanjševanja števila kmetijskih gospodarstev. Trend zmanjševanja in večanja velikostne strukture posameznih kmetij je zaznati tudi v našem okolju.

Območje delovanja specialistov sadjarjev je SV Slovenija, natančneje upravna enota Maribor, Pesnica, Ruše, Slovenska Bistrica, Ormož, Ptuj, Lenart, Slovenske Konjice, Šentjur, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Žalec, Celje, Velenje, Laško, Trbovlje, Radlje, Slovenj Gradec in Dravograd. Obsega okrog 1660 ha, od tega je na območju delovanja zavoda Maribor 448 ha, Zavoda Ptuj 657 ha in Zavoda Celje 553 ha intenzivnih nasadov jablan in hrušk, od tega 880 ha pri podjetjih ter 8.000 ha travniških sadovnjakov.

Specialistična služba za vinogradništvo dela na območju vinorodnega okoliša Štajerska Slovenija, svetovanje specialista za vinarstvo pa pokriva celotno območje Vinorodne dežele Podravje; vinorodni okoliš Štajerska Slovenija in Prekmurje. Svetovanje v tehnologiji pridelave in predelave grozdja, pri obnovah vinogradov in investicijah obsega okrog 4.051 ha (MB 1.015 ha, PT 2.298 ha, CE 738 ha) vinogradov. Svetovanje specialista za razvoj podeželja deluje na terenu, ki ga pokriva osnovna svetovalna služba.

Specialistične strokovne naloge na področju poljedelstva, zelenjadarstva in ekološkega svetovanja ter varstva rastlin svetovalci specialisti opravljajo v Podravju v UO: Maribor, Pesnica, Ruše, Ptuj, Lenart, Ormož, Slovenska Bistrica in Radlje ob Dravi. Območje obsega 24.600 ha travinja in okrog 43.000 ha njivskih površin (36.000 ha žit) ki so v lasti kmetov ali z njimi upravlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov in so kmetijskim gospodarstvom oddana v najem. Na območjih, ki so opremljena z namakalnimi sistemi, in na območjih blizu vodnih virov, se intenzivno pospešuje pridelava zelenjadnic.
 

Kmetijski svetovalci v okviru javnega programa kmetijske svetovalne službe izvajamo naslednje naloge:

 • svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem kmetijske dejavnosti,
 • svetovanje tehnologije pridelave sadjevca (za območje cele države),
 • svetovanje in pomoč pri načrtovanju, organiziranju in izvajanju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
 • svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva,
 • svetovanje s področja ekonomike kmetijskih gospodarstev, obdavčitve in knjigovodstva FADN,
 • svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov (državne in občinske) kmetijske politike,
 • svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju vseh oblik povezovanja kmetov (krožki, društva, zadruge),
 • svetovanje s področja kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov,
 • svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva,
 • izobraževanje in usposabljanje kmetov in članov njihovih družin s predavanji, delavnicami, ogledi dobrih praks, tečaji, strokovnimi prispevki v medijih ter pisnimi strokovnimi navodili,
 • organiziranje strokovno pospeševalnih prireditev, razstav, prikazov in tekmovanj,
 • načrtovanje in izvajanje programov razvoja podeželja in drugih razvojnih projektov,
 • pomoč pri pripravi projektne dokumentacije za različne razpise,
 • izdelovanje poslovnih načrtov,
 • izdelava mnenj.

 

Kmetijska svetovalna služba je poleg izvajanja nalog, ki se izvajajo v okviru javnega programa dela, izvaja številne tržne naloge, usposabljanja pridobljena preko javnih naročil (KOPOP, ekološko kmetovanje, dobrobit živali,…), služba pa je vpeta tudi v izvedben del pridobljenih lokalni, nacionalnih in internacionalnih projektov.

Kontaktna oseba

 

Simona Hauptman

Tel.: 02 228 49 53, 051/393-235 / E-pošta: simona.hauptman@kmetijski-zavod.si

 

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.