»Inputi v ekološkem kmetijstvu« raziskovalni projekt št. V4-2214 v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri« v letu 2022


Trajanje: 1.10.2022 – 30.9.2025 
Izvajalci: Univerza v Mariboru  Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije in s KGZS-Zavodom Maribor
Vodja: red. prof. dr. Martina Bavec
Financiranje: 160.000 EUR (50% ARRS in 50% MKGP)

Povzetek vsebine projekta (iz prijave)

Ekološko kmetijstvo (EK) je trajnostna oblika kmetijstva, ki praviloma gospodari v zaokroženem krogotoku in je primer/model krožnega gospodarstva ter ima jasna pravila enotno definirana v EU zakonodaji z uredbama 2018/848 (osnovna) Uredba (EU) 2018/ Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (europa.eu) in več izvedbenimi – med ostalimi 2021/1165 Publications Office (europa.eu), ki ureja področje inputov za EK.

EK (pridelava, živinoreja, akvakultura,… in predelava živil) je med vsemi pridelovalnimi sistemi najbolj omejena glede uporabe sredstev iz dokupa izven kmetijskega gospodarstva. Prav tako so omejeni predelovalni postopki na take, ki bistveno ne spremenijo narave osnovne ekološko pridelane surovine in tudi pri uporabi aditivov in drugih pomožnih predelovalnih sredstvih so v živilsko predelovalni industriji zelo omejeni. EK sistem, ki prispeva k vključevanju zahtev glede varstva okolja v skupno kmetijsko politiko in spodbuja trajnostno kmetijsko pridelavo ter neposredno prispeva tudi k doseganju ciljev okoljske politike EU. Še poseben pomen pa je pridobilo na podlagi načrtov strategije ”From Field to Fork”, kjer je zapisan cilj doseči do leta 2030 najmanj 25% kmetijskih obdelovalnih površin pod EK. Poznavanje in razpoložljivost primernih sredstev za EK lahko omogoči razvoj tudi bolj zahtevnih kmetijskih panog v rastlinski pridelavi in reji živali ter tudi predelavo, kjer je potrebno izbrati npr. tudi primerna čistila, embalažo,…

V okviru projekta bo izvedenih več analiz stanja na področju ravnanja in informiranja o sprejemljivih  inputih za ekološko kmetijstvo v tujini in situaciji v Sloveniji. Pregledani bodo rezultate projektov, ki potekajo oz. so nedavno potekali na to tematiko v tujini in se po potrebi povezali z njihovimi izvajalci ter organizacijami, ki izvajajo presoje primernosti sredstev. Z anketo/Intervjuji med reprezentativno skupino izvajalcev EK zahtevnejših panog bomo proučili uporabo sredstev in potrebe v ekološki rastlinski pridelavi, reji živali in v živilsko predelovalni industriji. Za v Sloveniji manjkajoče inpute bodo predlagane alternativne rešitve problema. Na podlagi dosedanjih izkušenj, analize načinov dela in organiziranja v drugih državah, interesa ponudnikov/distributerjev v Sloveniji, bomo v sodelovanju z naročnikom in kompetentnimi strokovnimi delavci MKGP in UVHVR izdelali predlog/koncept za vzpostavitev sistema - modela za presojo primernosti sredstev za ekološko kmetovanje v Sloveniji, ki bo aktivno delujoč po zaključku tega predlaganega projekta. Predhodno bo proučenih več alternativ in za smiselne/izbrane alternative iz nabora in morebitne druge, ki se bodo pojavile na podlagi dela na projektu, izdelana SWOT analiza ter Izbran optimalni predlog/koncept modela, ki bo vzdržen na dolgi rok.

Proizvajalci/distributerji bodo povabljeni za posredovanje ponudbe in v sodelovanju z eksperti za različna področja izvedene presoje ter pripravljen prvi seznam, ki bo podlaga za oblikovanje baze inputov za EK. Izdelana bo računalniška aplikacija z brskalnikom v uporabniku prijaznem spletnem okolju za iskanje inputov s komercialnimi imeni po različnih skupinah, aktivnih snoveh, proizvajalcih, distributerjih in za različne namene. Izdana bo E-publikacija za uporabnike, ki niso vešči spletnih brskalnikov z možnostjo tiska v nadaljevanju. V drugi polovici izvajanja projekta bo potekala intenzivna diseminacija – informiranje različnih javnosti o projektu in rezultatih.

Dostopnost informacij o inputih za ekološko kmetijstvo bo omogočila lažjo odločitev za preusmeritev novim kmetijam iz konvencionalnega v ekološko kmetijstvo ter tako v praksi prispevala doseganju nacionalnih in EU ciljev za razvoj EK. Ob uporabi preverjenih inputov bodo pridelovalci, predelovalci, kontrolne organizacije in tudi potrošniki imeli zagotovilo, da so upoštevani principi in pravila ekološkega kmetijstva tudi v praksi. 

Cilji predlaganega projekta so varovati integriteto ekološkega kmetijstva, da so upoštevani principi ekološkega kmetijstva tudi ob uporabi izbranih inputov za izvajalce EK in druge porabnike inputov in da v Sloveniji proizvajalci, distributerji in ponudniki inputov ponujajo samo preverjene izdelke za EK.


Summary

Organic agriculture (OA) is a sustainable form of agriculture and is an example / model of a circular economy. Clear rules are uniformly defined in the European Union (EU) in legislation 2018/848 and 2021/1165.

The OA is the most limited of all production systems in terms of the use of extra-farm inputs. Processing processes are also limited to those that do not significantly change the nature of the basic organically produced raw material, and they are very limited in the in use of additives and other processing aids. The OA is a system that contributes to the integration of environmental protection requirements into the common agricultural policy and promotes sustainable agricultural production, as well as directly contributing to the achievement of the European Union's environmental policy objectives. It has gained special importance based on the "From Field to Fork" strategy, which sets the goal of achieving at least 25% of agricultural arable land under OA by 2030. Knowledge and availability of suitable inputs for the OA can enable the development of more demanding agricultural industries in organic production and animal husbandry as well as processing, where it is necessary to choose e.g. also suitable cleaners, packaging,…

Within the project, several analyses of the situation in the field of management and information on variable inputs for organic farming abroad and the situation in Slovenia will be carried out. We will review the results of ongoing projects recently held on this topic abroad and communicate with their contractors and organizations carrying out asset suitability assessments, as appropriate. With a survey / interviews among a representative group of OA operators in more demanding industries, we will examine the use of inputs and needs in organic crop production, animal husbandry and the food processing industry. Alternative solutions will be proposed for the missing inputs in Slovenia. Based on previous experience, analysis of methods of work and organization in other countries, interest of providers / distributors in Slovenia, in cooperation with the competent experts MAFF and Food safety agency (UVHVVR) will be developed a proposal / concept for establishing a system - a model for assessing inputs and their suitability for OA in Slovenia, which will be active after the completion of this proposed project. Previously, several alternatives will be studied, and for meaningful / selected alternatives from the set, and possible others that will appear based on project work, SWOT analysis will be performed and the optimal proposal / concept of the model selected that will be sustainable in the long run.

Producers / distributors will be invited to submit their inputs for OA and in cooperation with experts in various fields of assessment and the first draft of list will be prepared, which will be the basis for creating a database of inputs for OA. A computer application with a browser will be developed in a
user-friendly web environment for searching inputs with commercial names by different groups, active substances, manufacturers, distributors and for different purposes. An E-publication will be issued for users who are not skilled in web browsers with the possibility of printing it later. In the second half of the project implementation, intensive dissemination will take place. The availability of information on inputs for organic farming will facilitate the decision to switch to new farms from conventional to organic farming, thus contributing in practice to the achievement of national and EU OA development goals. Using verified inputs, growers, processors, control organizations and consumers will have the assurance that the principles and rules of organic farming are followed in practice. 

The objectives of the proposed project are to protect the integrity of organic farming, that the principles of organic farming are taken into account even when operators are using selected inputs for OA and that verified inputs for organic farming are on Slovene market available to the operates.  

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.