Uvajanje novih slovenskih sort v pridelavo industrijske konoplje v Sloveniji

Naslov projekta: Uvajanje novih slovenskih sort v pridelavo industrijske konoplje v Sloveniji
Trajanje projekta: 12.12.2023‐ 13.12.2024
Program: Iz naslova 6. javnega razpisa za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.


Namen projekta

Glavni namen projekta je razširiti uporabo slovenske sorte industrijske konoplje Fiona v realno pridelavo v Sloveniji. Sorta je bila požlahtnjena v slovenskih pridelovalnih razmerah in zaradi tega predvidevamo, da je bolj prilagojena na slovenske pridelovalne razmere, ki pa se vidno spreminjajo iz leta v leto zaradi podnebnih sprememb. Zato uporabo nove sorte vidimo tudi kot način za prilagajanje kmetijske pridelave na podnebne spremembe, sploh v oziru, da bi konoplja zasedla večji delež v poljedelskem kolobarju v Sloveniji. Sorta je bila na sortno listo vpisana v letu 2021 in zaenkrat še ni razširjena v realni pridelavi. Lastnik in žlahtnitelj sorte je vodilni partner (Biotehniška fakulteta), namen je ponuditi sorto slovenskim pridelovalec z namenom dosegati boljše pridelovalne rezultate in v končni fazi povečati površine s konopljo, saj konoplja resnično pripomore k varovanja naravnih virov, ki jih tudi v luči podnebnih sprememb vedno hitreje izgubljamo. Namen projekta je tudi vzpostaviti semensko proizvodnjo konoplje sorte Fiona ter v pridelavi preizkusiti še dve novi slovenski sorti, ki sta v procesu uradnega preizkušanja in bosta na evropsko sortno listo vpisani predvidoma leta 2025.

 

Rezultati pilotnega projekta bodo prispevali k razvoju izboljšanih praks pridelave industrijske konoplje na področju kmetijstva, saj bomo določili najbolj primerne agrotehnične ukrepe za visoke pridelke konoplje. Znanje in poznavanje novih sort industrijske konoplje bomo prenesli v prakso tako, da bomo na kmetijskih gospodarstvih vzpostavili makro poljske poskuse in tako uvedli uporabo novih sort v realni pridelavi. Razširjanje rezultatov projekta bo sledilo vnaprej predvidenemu načrtu razširjanja rezultatov projekta tako po načinu kot tudi obsegu razširjanja.


Splošni cilji:

 • optimizirati pridelavo industrijske konoplje v Sloveniji z uporabo prve uradne slovenske sorte industrijske konoplje Fiona, prilagojene na slovenske rastne razmere, ki je prva uradno registrirana slovenska sorta industrijske konoplje
 • preučiti različne agrotehnične ukrepe v pridelavi slovenske sorte konoplje za različne namene v različnih pedoklimatskih pogojih in ugotoviti najboljše načine glede na dane rastne razmere
 • povečati delež konoplje v ozkem slovenskem poljedelskem kolobarju
 • vzpostaviti semensko proizvodnjo slovenske sorte konoplje Fiona na kmetijskih gospodarstvih in seme ponuditi slovenskim pridelovalcem v realno pridelavo
 • izboljšati ekonomsko sliko kmetije zaradi pridelave semenskega posevka industrijske konoplje
 • povečati površine v Sloveniji, namenjene pridelavi industrijske konoplje, saj bomo pridelali svoj semenski material, ki bo na voljo vsem ostalim slovenskim pridelovalcem, s čimer bomo zmanjšali odvisnost od uvoza tujega semenskega materiala tujih sort
 • preizkusiti dve novi sorti industrijske konoplje, ki sta v postopku uradnega preizkušanja sort, in bosta pripomogli k prilagoditvi pridelave na podnebne spremembe, saj bosta vzgojeni v slovenskih razmerah
 • poudariti vlogo, ki jo ima konoplja pri varovanju kmetijskih virov in da se je mogoče prilagoditi na podnebne spremembe z uporabo bolj ustreznega sortimenta

Ključni načrtovani rezultati projekta so:

 • v praksi testirati različne agrotehnične ukrepe za pridelavo prve slovenske sorte konoplje Fiona
 • izdelava priporočil za najbolj učinkovito pridelavo slovenske sorte konoplje Fiona, ki bo zagotavljala najvišje pridelke semena, stebel, listov in socvetij
 • na KG, ki so vključeni v projekt, bodo potekali praktični prikazi, kjer bodo lahko zainteresirani pridelovalci videli novo sorto na njivi v realni pridelavi, zato pričakujemo povečan interes in povpraševanje po semenskem materialu slovenske sorte konoplje Fiona
 • izdelan protokol za pridobivanje semenskega materiala slovenske sorte konoplje Fiona na KG, kar bo koristilo bodočim zainteresiranim pridelovalcem, ki bi si želeli na svojih njivah pridelovati semenski material in tako povečati dohodek iz pridelave semena industrijske konoplje
 • preizkušanje dveh novih slovenskih sort industrijske konoplje v pridelavi, ki sta še v uradnem preizkušanju. Z vpisom sort na sortno listo bo mogoče sorte uporabljati v praksi v realni pridelavi v letu 2025

Povezave

Sodelujoči v projektu:

VODILNI PARTNER: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo
 
Kmetija Pal
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Kmetija Flajšman
Kmetija Šilc
Kmetija Klepec
Kmetija Rengeo
Kmetija Maroša
Kmetija Redek
KUL-TERRA, Zavod za sožitje narave in človeka
GOSAR d.o.o.
KO-SI d.o.o.

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.