Prilagajanje vinogradništva na podnebne spremembe s principi visokostorilnega  trajnostnega upravljanja vinogradov s pametnimi tehnologijami

Naslov projekta: Prilagajanje vinogradništva na podnebne spremembe s principi visokostorilnega  trajnostnega upravljanja vinogradov s pametnimi tehnologijami
Trajanje projekta: 12.12.2023‐ 13.12.2024
Program: Iz naslova 6. javnega razpisa za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.


Namen in cilji:

Številni vinogradniki zamujajo v razvoju novih pridelovalnih sistemov grozdja, ki so potrebni zaradi adaptacije na klimatske spremembe in tudi v smislu prilagoditve potrebam zelene EU politike, bodisi za pridobitev upravičenosti do podpor ali pa za potrebe bolj konkurenčnega marketinga. Cilj projekta je s praktično demonstracijo alternativne pridelave grozdja v vinogradih na več lokacijah po Sloveniji prikazati izvedljivost alternativnega digitalizacijsko podprtega koncepta pridelave grozdja z namenom povečati ekološko in ekonomsko učinkovitost pridelave. Prikazati želimo nov koncept nege ledine (z uporabo različnih strojnih alternativnih tehnik) med vrstami in pasu pod trtami s katerim lahko omogočimo prenehanje uporabe herbicidov, manjšo porabo strojnih ur in goriva, povečanje biodiverzitete, povečano sekvestracijo C, zmanjšanje erozije in izboljšanje lastnosti tal. Izvajanje monitoringa bomo uvedli preko nizko-cenovnih pametnih senzorskih merilnih postaj (IoT tehnologij) preko katerih bomo lahko na individualnih kmetijskih gospodarstvih bolj natančno ocenjevali različne faktorje, ki vplivajo na rast in uspevanje vinske trte. Prikazati želimo razliko v ekonomskih (cost/benefit) in okoljskih kazalcih (life cycle) med klasičnim in alternativnim 0.0-residue konceptom pridelave. Dokazati želimo, da lahko s sodobno škropilno aplikacijsko tehniko in novim konceptom varstva vsaj do 50 % zmanjšamo porabo FFS in vsaj 70 % zmanjšamo koncentracijo ostankov FFS v vinu. Preko sodobnih IoT tehnologij bomo omogočili daljinsko zaznavanje porabe količin odmerkov škropilne brozge, prihranke škropilne brozge glede na dejansko tretirano gostoto listne mase in zmanjšanje porabe FFS. IoT tehnologije bodo preko hitrih usmerjevalnikov za mobilni internet omogočile izmenjavo parametrov/podatkov. Preko internetnih vsebin (informacij v obliki parametrov/podatkov) bo lahko kmetijsko gospodarstvo takoj dostopalo.

Rezultati projekta:

Projekt bo podal več vrst rezultatov. Najprej bomo omogočili razvoj novega koncepta nege negovane ledine med vrstami in pod trtami, ki je primeren tako za integrirano kot za ekološko pridelavo. Vinogradniki bodo lahko v naravi videli nov koncept in dobili bodo tudi podatke o ekoloških in ekonomskih kazalcih. Več let si bodo lahko ogledovali razvoj rastlinskih združb v demonstracijskih vinogradih in sproti spremljali katero mehansko orodje je primerno za minimalno obdelavo tal v vinogradih. Končni rezultati bodo seveda na voljo tudi političnem odločevalcem, ki se odločajo o smiselnosti podpor za različne nove načine pridelave. Drug rezultat bo uvedba 0.0-residue pridelave, ki je želja velikega števila vinogradnikov saj se pri trženju vina vedno bolj pogosto pojavijo težave z ostanki FFS. Pričakovani standardi trgovskih verig in kupcev se hitro nižajo. Nekateri zahtevajo vino ki ima ostanke na nivoju nižjem od 0,001 mg/kg. Vinogradnikom bomo pokazali kako lahko značilno zmanjšamo porabo FFS in tudi ostanke FFS v vinu brez negativnega vpliva na količino pridelka grozdja. Vinogradniki bodo spoznali različne načine avtomatiziranega nanašanja škropilne brozge vezane na dejansko gostoto listne mase pri čemer bodo v vinogradu upravljali s sodobnimi avtonomnimi prototipi pršilnikov, ki bodo omogočali različne načine delovanja procesa nanašanja brozge, in sicer konvencionalni, avtomatiziran in popolnoma avtonomni način delovanja. Ključni rezultat bo tudi v nadgradnji senzorske aplikacijske tehnike. Zainteresiranim podjetjem v Republiki Sloveniji bomo partnerji predstavili napredno merilno senzorsko opremo, ki jo bo možno vgraditi na pršilnike, ki so že v rabi, da se izboljša njihovo delovanje in omogoči odmerjanje pripravkov FFS glede na značilnosti zelene stene vinograda in eventualno tudi na obseg pojava bolezni in škodljivcev. To bo prototip, namenjen domači, lahko tudi tuji industrije, ki lahko omogoči masovno zmanjšanje porabe FFS na račun prilagojenega odmerjanja na velikih površinah trajnih nasadov vinogradov. Preko pametnih senzorskih merilnih sistemov (IoT tehnologij) bomo omogočili vinogradnikom daljinski monitoring zaznavanja parametrov delovnih procesov v vinogradu preko spletnega urejevalnika in na ta način vinogradniku omogočili popolni nadzor delovanja delovnih procesov v vinogradu. Z okoljskega vidika bo doprinos tudi na polju obvladovanja erozije v vinogradih, ustavljanja procesov zmanjševanja rodovitnosti tal ter boljše možnosti preprečevanja pojava velikih suš. Pri nas ni pričakovati obsežnega uvajanja namakalnih sistemov v vinograde, zato je potrebno spremeniti sistem nege tal, da zadržimo čim več vode v tleh. Racionalizirali bomo izkoristek vode za pridelavo grozdja.


Povezave

Partnerji v projektu

KGZS - Zavod MB
UM FKBV
UL FS
KIS
JPZ Janez Zorko
KMG Radgonske gorice
KMG Toplišek
KMG Hlade
KMG Greif

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.