Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode

Iz naslova Javnega razpisa za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

Povzetek

Glavni cilj projekta Zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske in podzemne vode je uvedba okolju oziroma vodam prijaznejših kmetijskih praks za pridelavo kmetijskih pridelkov, tako na področju živinoreje kakor tudi poljedelske, vrtnarske, vinogradniške ter hmeljarske kmetijske proizvodnje.

Glavne dejavnosti

V okviru projekta bomo v začetni fazi ovrednotili ter identificirali najbolj primerne tehnologije oziroma kmetijske prakse, ki jih bomo uvedli na demonstracijskih kmetijah. Te kmetije bodo služile za promocijo novih pristopov in metod tako drugim kmetijskim gospodarstvom kakor tudi kmetijski in okoljski stroki. Na področju živinoreje bo projekt obravnaval dodatno obdelavo živinskih gnojil, s čimer pridobimo zelo kakovostna gnojila, kot npr. organski peleti ali kompost, ki imajo bistveno manjši negativni vpliv na podzemne in površinske vode. Predelava živinskih gnojil lahko tudi tržno zanimiva za večje živinorejske kmetije. Drugi segment projekta pa predstavljajo dobre prakse pri uporabi vodi prijaznih organskih gnojil v poljedelski, vrtnarski, vinogradniški in hmeljarska kmetijski proizvodnji. V sklopu projekta bo še poseben poudarek dan razširjanju rezultatov projekta, seveda v prvi vrsti izobraževanju nosilcev kmetijskih gospodarstev . Naš cilj je, da se z dobrimi kmetijskimi praksami v smislu varovanja voda seznani čim širša populacija slovenskih kmetovalcev, saj bomo le z široko uporabo dobrih praks lahko dosegli cilje izboljšanja kakovosti voda, ki jih pred nas postavlja evropska Okvirna vodna direktiva ter iz nje izhajajoči slovenski Načrt upravljanja z vodami.

Cilji

Glavni cilj projekta je uvedba okolju oziroma vodam prijaznejših kmetijskih praks za pridelavo kmetijskih pridelkov, tako na področju živinoreje kakor tudi poljedelske, vrtnarske, vinogradniške ter hmeljarske kmetijske proizvodnje. V sklopu priprave Načrta upravljanja z vodami Republike Slovenije 2016 – 2021 je bilo ugotovljeno, da so tri vodna telesa podzemnih vod še vedno v slabem kemijskem stanju zaradi prekoračenih koncentracij nitratov ter pesticida atrazin. Načrt upravljanja z vodami tudi ugotavlja, da so teh vodnih telesih pomembni izvori onesnaženja tudi iz kmetijske dejavnosti.

Pričakovani rezultati

- Vzpostavitev demonstracijskega centra za dodatno obdelavo živinskih gnojil v Jablah,
- Vzpostavitev demonstracijskih poljedelskih kmetijskih površin za prikaz kmetijskih praks z zmanjšanim negativnim vplivom na vode v Miklavžu na Dravskem polju in Grm Novo mesto,
- Vzpostavitev demonstracijskih vinogradniških kmetijskih površin za prikaz kmetijskih praks z zmanjšanim negativnim vplivom na vode v Pliskovici na Krasu,
- Vzpostavitev demonstracijskih hmeljarskih kmetijskih površin za prikaz kmetijskih praks z zmanjšanim negativnim vplivom na vode na Gomilskem v Savinjski dolini,
- Vzpostavitev demonstracijskih namakalnih kmetijskih površin za prikaz kmetijskih praks z zmanjšanim negativnim vplivom na vode v Klečah pri Ljubljani,
- Izdelava prototipa segmenta pokrova lagune za gnojevko na prašičji farmi Klinja vas,
- Izdelava spletnega priročnika Vodi prijazna živinoreja,
- Izdelava spletnega priročnika Vodi prijazno poljedelstvo, vrtnarstvo, zelenjadarstvo in vinogradništvo,
- Izdelava spletnega priročnika Vodi prijazno hmeljarstvo
- Izdelava spletnega priročnika Vodi prijazno namakanje kmetijskih površin,
- Izdelava priročnika Vodi prijazno kmetijstvo v tiskani obliki
- Izdelava informativne spletne strani Vodi prijazno kmetijstvo,
- Izdelava video vsebine o možnosti zmanjševanja emisije iz kmetijstva v površinske in podzemne vode
- Nova znanja za kmete o možnostih dodatne obdelave gnojil iz živinoreje, pridobljena na izobraževanju Vodi prijazna živinoreja,
- Nova znanja za kmete o možnostih uporabe organskih gnojil ter briketov z manjšim okoljskim odtisom, pridobljena na izobraževanju Vodi prijazno poljedelstvo, vrtnarstvo, zelenjadarstvo in vinogradništvo,
- Nova znanja za kmete o možnostih uporabe organskih gnojil ter briketov z manjšim okoljskim odtisom, pridobljena na izobraževanju Vodi prijazno hmeljarstvo,
- Nova znanja za kmete o možnostih zmanjševanju negativnih vplivov na vode, pridobljena na izobraževanju Vodi prijazno namakanje kmetijskih površin,
- Priprava strokovnih izhodišč in predlogov s področja zmanjševanja vplivov kmetijstva na vode za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za okolje in prostor,
- Predavanja na izobraževanjih za kmete ter na znanstvenih in strokovnih konferencah,
- Znanstveni in strokovni članki s področja zmanjševanja vplivov na podzemne vode iz kmetijstva

Povezave

Projektni partnerji

 Geološki zavod Slovenije

 Grm Novo Mesto - Center Biotehnike In Turizma

 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo

 Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko tehniko

 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

 Farme Ihan KPM d.o.o.

 Kmetijsko gospodarstvo Slemenjak

 Kmetijsko gospodarstvo Rančigaj

 Kmetijsko gospodarstvo Vrabec

 Kmetijsko gospodarstvo Zatler

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.