STS Ivanjkovci

Selekcijsko trsničarsko središče je pooblaščeno za izvajanje javne službe v proizvodnji kmetijskih rastlin na področju vinogradništva. Pravna podlaga za izvajanje omenjene javne službe sta Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17 ter Uredba o javnih službah strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 60/17). Navedena zakonodaja uvaja tudi strokovno tehnično koordinacijo, ki predstavlja povezavo med MKGP, izvajalci javnih služb in drugih institucij ter uporabniki.

Delo javne službe temelji na strategiji razvoja in ukrepov kmetijske politike za vinogradništvo, katerega ključni strateški cilj je ohranjanje in povečanje obsega vinogradniških površin, krčitev starih neekonomičnih vinogradov in sajenje primernih sort na določeno lego. Za doseganje tega cilja so pomembne kakovostne trsne cepljenke in izboljšanje trsnega izbora v skladu s spremenjenimi tehnologijami ter prilagoditvami na naravne danosti, predvsem na podnebne razmere. Na ta način se bo tako ohranjala kakovostna in gospodarna pridelava vina.

Za redno obnovo vinogradov je potrebno zagotoviti zadostno pridelavo cepičev in ključev podlag ter trsnih cepljenk. Pridelava trsnih cepljenk temelji na lastnem razmnoževalnem materialu, katerega znatni del so potrjeni slovenski kloni žlahtne vinske trte in podlag. To je še posebej pomembno pri pridelavi lokalnih sort vinske trte, kjer razmnoževalnega materiala ni mogoče dobiti od drugod, so pa v velikem deležu zastopane v pridelavi grozdja in vina v Sloveniji. Z ustrezno selekcijo domačih klonov sort vinske trte, ki v naših podnebnih in talnih razmerah dajejo kakovosten in stalen pridelek, poteka nadzorovano uvajanje odbranih klonov v redno pridelavo.

Javna služba v vinogradništvu tako zajema selekcijo vinske trte v vinorodnih deželah Podravje in Posavje ter zagotavljanje izhodiščnega materiala v vinorodnih deželah Podravje in Posavje. Navedeni nalogi izvajamo skupaj s podizvajalskimi inštitucijami in sicer Kmetijskim inštitutom Slovenije ter Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede iz Maribora. Pri delu se povezujemo s trsničarji tako iz lokalnega okolja kot iz širšega slovenskega prostora, v delo pa se vključujejo tudi oddelki znotraj KGZS-Zavoda Maribor.

Dokumentacija

Kontaktne osebe

 

mag. Tanja Vaupotič

Tel.: 02 713 80 94, 041/784-770 / E-pošta: tanja.vaupotic@kmetijski-zavod.si

 

Maja Ozmec

Tel.: 02 713 80 94 / E-pošta: maja.ozmec@kmetijski-zavod.si

 

Tina Pregrad

Tel.: 02 713 80 94 / E-pošta: tina.pregrad@kmetijski-zavod.si

 

Kristjan Čolig

Tel.: 02 713 80 94 / E-pošta: kristjan.colig@kmetijski-zavod.si

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.