Kmetijsko svetovanje JSKS

V okviru javne službe kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor deluje 19 kmetijskih svetovalce, ki pokrivajo naslednja področja dela: splošno svetovanje v kmetijstvu, dopolnilne dejavnosti, ekonomika v kmetijstvu, razvoj podeželja, poljedelstvo, zelenjadarstvo in okrasne rastline, sadjarstvo, vinogradništvo, vinarstvo, kmetijske gradnje, varstvo rastlin, ekološko kmetovanje, predelava sadja v fermentirane in žgane pijače, predelava in pridelava zelišč ter varstvo narave.

Preberi več

Sadjarski center Gačnik

Sadjarski center Maribor je poskusna postaja za pečkato sadje. Ustanovljen je bil marca 1990 s sklepom poslovnega odbora za sadjarstvo pri PSSKVS (poslovna skupnost Slovenije za krompir, vrtnine in sadje). V letu 2018 se je reorganiziral v javno službo za sadjarstvo (JSsad), od takrat je Kmetijsko gozdarski Zavod Maribor v notranji organizacijski enoti Sadjarski center Maribor pridobil, direktno imenovanje za izvajanje nalog JS v sadjarstvu.

Preberi več

STS Ivanjkovci

Selekcijsko trsničarsko središče je pooblaščeno za izvajanje javne službe v proizvodnji kmetijskih rastlin na področju vinogradništva. Pravna podlaga za izvajanje omenjene javne službe sta Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17 ter Uredba o javnih službah strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 60/17). Navedena zakonodaja uvaja tudi strokovno tehnično koordinacijo, ki predstavlja povezavo med MKGP, izvajalci javnih služb in drugih inštitucij ter uporabniki.

Preberi več

Varstvo rastlin

Oddelek za varstvo rastlin pri KGZS Zavod Maribor izvaja po javnem pooblastilu naloge javne službe zdravstvenega varstva rastlin in javne službe zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu. Glavni cilj je spremljanje in napovedovanje pojava najpomembnejših škodljivih organizmov (insektov, pršic, bolezni in plevelov) in svetovanje pridelovalcem o najprimernejših ukrepih njihovega zatiranja. Za Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izvaja strokovne naloge na področju zdravstvenega varstva rastlin.

Preberi več

Laboratorij

V letu 2002 smo na razpisu pridobili imenovanje pooblaščene organizacije za ocenjevanje grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina: štev. odločbe št. 321-03-123/01-4/3.In imenovanje za pooblaščeno organizacijo za spremljanje dozorevanja grozdja v vinorodni deželi Podravje zaradi določitve roka trgatve in ugotavljanja primernosti grozdja za vrhunsko vino ZGP: št. odločbe 321-03-124/01-4. Laboratorij KGZS Zavod Maribor je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-033 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025:2017). Laboratorij deluje v skladu z veljavno zakonodajo in v skladu s pričakovanji naročnikov.

Preberi več

Računovodstvo

Vodite poslovne knjige sami, oziroma vam jih vodi nekdo drug, s katerim niste zadovoljni, ali pa se za vodenje sploh še niste odločili. Iščete računovodske rešitve in storitve, pa ne veste kam se obrniti.

Naša ustanova deluje že več kot 120 let v korist kmetijstva, zaupajte nam tudi na finančnem področju in se oglasite z vašimi željami.

Preberi več

Projektno raziskovalna enota

Uspešno projektno in raziskovalno delo je temelj dobrega poslovanja in vključevanja v mednarodne projektno – raziskovalne tokove. Kot enota za projektno in raziskovalno delo, samostojno deluje že 14. let. Njen namen je kakovostno vzpostavljanje projektnih partnerstev ter učinkovito projektno načrtovanje in upravljanje projektno - raziskovalnega dela.

Preberi več

Agroekonomika

Opis oddelka

Preberi več

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.