Opis področja

Oddelek za varstvo rastlin pri KGZS Zavod Maribor izvaja po javnem pooblastilu naloge javne službe zdravstvenega varstva rastlin in javne službe zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu. Glavni cilj je spremljanje in napovedovanje pojava najpomembnejših škodljivih organizmov (insektov, pršic, bolezni in plevelov) in svetovanje pridelovalcem o najprimernejših ukrepih njihovega zatiranja. Za Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izvaja strokovne naloge na področju zdravstvenega varstva rastlin. 

Varstvo rastlin pred boleznimi in škodljivci ima pomembno vlogo pri pridelavi zadostnih količin kakovostne in zdrave hrane. Prav temu dajemo sodelavci javne službe zdravstvenega  varstva rastlin velik poudarek z uvajanjem sodobnih in ekološko sprejemljivih metod varstva rastlin. . Delo javne službe zdravstvenega varstva rastlin je bilo vedno prilagojeno potrebam časa. Osnova za uspešno delo temelji na že več kot štirideset let dobro organizirani prognostični službi, ki deluje po pooblastilu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Po preverjenih metodah spremljamo pojav bolezni in škodljivcev ter o potrebah in načinu zatiranja obveščamo svetovalce kmetijske svetovalne službe, tržne pridelovalce, tehnologe na večjih posestvih in ostalo zainteresirano javnost z objavo obvestil na naši spletni strani in agrometeorološkem portalu.
 

Dejavnosti oddelka: 

•    spremljanje (monitoring) in opazovanje pojava in razvoja škodljivih organizmov in določanje optimalnih rokov za zatiranje škodljivih organizmov; 
•    napovedovanje razvoja in povečanega pojava škodljivih organizmov na podlagi ustreznih meteoroloških, biotičnih in drugih podatkov s pomočjo preverjenih tehnik in aplikacij;
•    zagotavljanje, zbiranje in arhiviranje meteoroloških, biotičnih in drugih podatkov za namene opazovanja in napovedovanja pojava škodljivih organizmov;
•    dajanje nasvetov in strokovnih mnenj ter izobraževanje imetnikov v zvezi z zdravstvenim varstvom rastlin in izvajanjem dejavnosti zdravstvenega varstva rastlin v obliki predavanj, posvetov, obvestil in pisnih prispevkov;
•    sodelovanje pri izvajanju predpisov in prenosu vsebin predpisov s področja zdravstvenega varstva rastlin in fitofarmacevtskih oziroma biotičnih sredstev preko terenskega svetovanja do imetnikov,
•    opravljanje osnovne terenske in laboratorijske diagnostike škodljivih organizmov;
•    izvajanje aplikativne raziskovalne in razvojne dejavnosti (aplikativni poskusi in demonstracijski prikazi) s poudarkom na iskanju tehnoloških rešitev za aktualno problematiko na področju zdravstvenega varstva rastlin, ki jo določi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin;
•    projektno delo, povezano z zdravstvenim varstvom rastlin, na nivoju lokalnih skupnosti; – mednarodno projektno delo, povezano z zdravstvenim varstvom rastlin;
•    vzpostavitev in vodenje informacijskega sistema na področju zdravstvenega varstva rastlin;
•    opravljanje fitosanitarnih pregledov v skladu z zakonom in odvzem uradnih vzorcev;
•    spremljanje zdravstvenega stanja rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov;
•    biološka preizkušanja učinkovitosti delovanja fitofarmacevtskih sredstev na podlagi certifikata Dobra poskusna praksa varstva rastlin; GEP (Good Experimental practice);
•    izvajanje osnovnih in obnovitvenih usposabljanj o fitofarmacevtskih sredstvih (FFS) za izvajalce ukrepov zdravstvenega varstva rastlin in prodajalce FFS. 
 

Tehnološka dokumentacija


 

Usposabljanje o fitofarmacevtskih sredstvih (FFS)

V skladu z Zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS št. 83/2012) in Pravilnikom o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS št. 85/2013) se morajo vsi uporabniki, ki uporabljajo FFS za poklicno rabo, udeležiti usposabljanja o fitofarmacevtskih sredstvih (FFS).

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor izvaja osnovna in obnovitvena usposabljanja o fitofarmacevtskih sredstvih za izvajalce ukrepov zdravstvenega varstva rastlin in prodajalce FFS.

Termini usposabljanj za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi so objavljeni na spletni strani UVHVVR  in na spletni strani Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor.

Kandidati, ki se želijo udeležiti osnovnega ali nadaljnjega usposabljanja, pri izvajalcu usposabljanja vložijo pisno prijavo na predpisanem obrazcu - prijavnici. 

 

Novice in nasveti

Obvestilo o TRETJEM zatiranju ameriškega škržatka

19. julij 2024

Preberi več

Varstvo rastlin, Vinogradništvo in vinarstvo

Obvestilo o varstvu sadovnjakov

19. julij 2024

Preberi več

Varstvo rastlin, Sadjarstvo

Objavljena sprememba in dopolnitev pravilnikov in tehnoloških navodil o integrirani pridelavi poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter grozdja

19. julij 2024

Preberi več

Varstvo rastlin, Splošno

Obvestilo o varstvu vinogradov

18. julij 2024

Preberi več

Varstvo rastlin, Vinogradništvo in vinarstvo

Video vsebine

Integrirano varstvo jablan

Kontaktne osebe

 

mag. Jože Miklavc

Tel.: 02 228 49 34, 041/279-074 / E-pošta: joze.miklavc@kmetijski-zavod.si

 

Miroslav Mešl

Tel.: 02 228 49 34, 051/613-070 / E-pošta: miro.mesl@kmetijski-zavod.si

 

mag. Boštjan Matko

Tel.: 02 228 49 34, 041/319-313 / E-pošta: bostjan.matko@kmetijski-zavod.si

 

Leonida Lešnik

Tel.: 02 228 49 34, 031/400-734 / E-pošta: leonida.lesnik@kmetijski-zavod.si

 

Urška Škrabar

Tel.: 02 228 49 20, 031/400-731 / E-pošta: urska.skrabar@kmetijski-zavod.si

 

Rok Veber

Tel.: 02 228 49 20, 031/400-732 / E-pošta: rok.veber@kmetijski-zavod.si

 

Anja Preložnik

Tel.: 02 228 49 20 / E-pošta: anja.preloznik@kmetijski-zavod.si

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.