Lombergarjevi dnevi 2022

Lombergarjevi dnevi so eden izmed osrednjih dogodkov Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, ki bodo letos v treh dneh združil znanstvenike, strokovne delavce in kmetovalce iz vinogradniške, poljedelske in sadjarske pridelave in proizvodnje. Gre za strokovne posvete, na katerih bomo skupaj s tujimi in domačimi strokovnjaki predstavili aktualne izzive, rešitve le teh in nekatere tehnološke novosti.

LOMBERGARJEVI DNEVI 2022 bodo potekali od 29.11. do 1.12.2022

   • 6. Zelenjadarski posvet z mednarodno udeležbo, 29. november 2022;
   • 14. Vinogradniški posvet z mednarodno udeležbo, 30.  november 2022;
   • 17. Lombergarjev sadjarski posvet z mednarodno udeležbo, 1. december 2022.

PROGRAM posvetov vseh treh dni. 


Posveti bodo potekali na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, 2311 Hoče v predavalnici Auditorium Magnum.

 


Vsebine:

6. Zelenjadarski posvet z mednarodno udeležbo: Nove smernice varstva vrtnin za prihodnost

Pred nami je novo programsko obdobje v kmetijstvu. Seveda je nujno, da v naprej vemo, kaj nas čaka in se skušamo tudi s pridelavo temu prilagoditi. Želja EU in smernice SLO so tudi povečanje ekološke pridelave, kar veliko pridelovalcev zelenjave skrbi in straši. Pričevanje nekoga, ki je pustil akademsko kariero in se posvetil ekološkemu kmetovanju bo morda spodbudilo koga, da se bo lažje odločil tudi za to smer. MKGP je nosilec sprememb in računamo, da nas bo z njimi ustrezno seznanil. Vsekakor nas čaka vedno več ovir pri kemičnem varstvu, zato bomo morali več razmišljati tudi o drugačnih načinih varstva, spodbujanju in krepitvi vrtnin. Zato bo velik del predstavitev na letošnjem posvetu namenjen tudi temu.

Skupna kmetijska politika 2023-2027 s poudarkom na pospeševanju pridelave zelenjave 

Ekološka pridelava zelenjave na kmetiji Zlate Misli

Fiziološki učinek huminskih kislin na razvoj korenin, cvetnega nastavka, rast in razvoj vrtnin

Stranski učinki uporabe biostimulatorjev na razvoj dveh sort čebule, poškodovane od herbicidov

Učinkovitost biofungicidov za preprečevanje verticilijske in fuzarijske uvelosti paradižnika

Pomen gnojenja z žveplom na višino in kakovost pridelka zelja

Zatiranje plevelov v čebuli - rezultati dvoletnih poskusov na različnih lokacijah v Sloveniji

Z informacijskim sistemom za namakanje do kakovostnega pridelka zelenjave 


14. Vinogradniški posvet z mednarodno udeležbo: Trajnostno in ekološko vinogradništvo, izziv, priložnost in prihodnost


Rdeča nit letošnjega vinogradniškega posveta bo: »trajnostno in ekološko vinogradništvo, izziv, priložnost in prihodnost«. Tako bomo spregovorili o tehnologiji z »nič« ostanki FFS in se seznanili z uporabo preciznega vinogradništva za trajnostno pridelavo grozdja. V nadaljevanju bo govora o prilagoditvi pridelave grozdja na podnebne spremembe in ohranjanju biodiverzitete. Zaradi vse večjih težav z zlato trsno rumenico, bodo prikazani rezultati vzorčenja, ukrepi in sanacija v prizadetih vinogradih. Kolegi iz sosednje Avstrije bodo predstavili trenutno stanje in prihodnost pri introdukciji interspecifičnih sort. Javna služba za vinogradništvo pa bo predstavila nove potrjene slovenske klone. Kot dodatek k tehnološkim vsebinam bo iz strani MKGP predstavljena SKP v obdobju 2023-2027.

Skupna kmetijska politika 2023-2027 s poudarkom na pridelavi grozdja

Priložnost in izzivi z interspecifičnimi - PIWI sortami

Razvoj sistema 0-residue pridelave grozdja

Predstavitev novih potrjenih slovenskih klonov

Novo potrjeni slovenski kloni vinske trte

Stanje zlate trsne rumenice v severovzhodni Sloveniji in ukrepi

Izkušnje z zatiranjem ameriškega škržatka v letu 2022 in izkušnje z zatiranjem grozdnega sukača z metodo zbeganja v okviru IPM Works (WP7) projekta

Predstavitev IPM Works projekta

Prilagajanje tehnologije pridelave grozdja morega pinota na ekološki kmetiji z uporabo protitočnih mrež

Kako z digitalizacijo posodobiti tehnologije v vinogradu 


17. Lombergarjev sadjarski posvet z mednarodno udeležbo: Pridelava in skladiščenje novih odpornih sort jablan

Na sadjarskem posvetu bo predstavnik MKGP podal usmeritve Skupne kmetijske politike po letu 2023. Skladno z usmeritvami novega programskega obdobja smo na sadjarski del Lombergarjevih dnevov letos povabili priznana evropska strokovnjaka, dr. Walter Guerra in Oswlad Rossi, iz sadjarske poskusne postaje Laimburg na Južnem Tirolskem. Predstavila bosta pomembne evropske projekte in raziskave tržne pridelave novih odpornih sort jabolk in njihovega trženja v EU. Podana bodo tudi vsa dognana priporočila tehnik sodobnega skladiščenja novih perspektivnih sort jabolk. V drugem delu posveta bo služba za varstvo rastlin bo predstavila letošnje rezultate poskusov v nasadih jablan.

Skupna kmetijska politika po letu 2023-2027 s poudarkom na pridelavi sadja

Katere podlage in sorte jablan bomo sadili v bodoče? Kaj je novega na Južnem Tirolskem in v Evropi?

Skladiščenje novih sort jabolk

Izkušnje z zatiranjem jablanovega škrlupa v letu 2022

 


 

             

 


     

 


                    

 


                                   


 

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.